Regulamin sklepu:

I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem gabrielaburdziak.pl (dalej zwanego „Sklepem”) jest
Gabriela Burdziak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Pięknej 21a/3, 50-505 Wrocław, NIP 8992949934, REGON 524287964

1. Zamówienia w Sklepie można składać tylko poprzez stronę: gabrielaburdziak.pl
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie poprawnie zapisanego i aktywnego adresu e-mail.
3. Wszystkie ceny objęte ofertą są cenami brutto.
4. Sklep oświadcza, że dostarczany towar jest wolny od wad.
5. Do przesyłki, po zaznaczeniu tego przez klienta w formularzu zamówienia, Sklep dołącza fakturę VAT lub paragon.
6. Zapytania związane z funkcjonowaniem Sklepu i jego ofertą mogą być kierowane na adres e-mail: kontakt@
gabrielaburdziak.pl. Kontakt z obsługą Sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
7. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail klienta, wskazany w czasie rejestracji lub w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres e-mail klienta wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
8. Złożenie zamówienia jest uznawane za ofertę zawarcia umowy (kupna-sprzedaży) produktu. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku w momencie potwierdzenia przez Sklep dostępności produktu, z zastrzeżeniem pkt 12. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia klienta z innych przyczyn Sklep poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji, kontaktując się przez podany adres e-mail lub numer telefonu. W takim przypadku zamówienie jest anulowane.
9. W sytuacji, w której zamówiony produkt dostępny jest na zamówienie, na podstronie produktu w Sklepie dostępna jest informacja o czasie oczekiwania na dany tytuł, który jest także minimalnym czasem realizacji zamówienia.
10. W sytuacji, w której klient zdecydował się na odbiór osobisty zamówionego produktu w siedzibie sprzedawcy, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili odebrania produktu w siedzibie sprzedawcy. Do tak zawieranej umowy nie stosuje się przepisów dotyczących odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa.
11. W trakcie składania zamówienia klient wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów sprzedaży: faktur i paragonów w formie elektronicznej. Dokumenty sprzedaży wysyłane będą na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia.
12. W przypadku wyboru przez klienta płatności za zamówienie z góry sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez klienta pełnej płatności w terminie 5 dni od daty otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
13. Podczas dokonywania płatności za publikacje w formie elektronicznej klient wyraża zgodę na otrzymanie publikacji przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
14. Klient otrzymuje e-mail z linkiem umożliwiającym pobranie zakupionej publikacji elektronicznej.

II. SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY PRZESYŁKI, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Należność za towary zakupione w Sklepie można uregulować w następujący sposób:
a) – wpłata poprzez system szybkich płatności
Przelewy24. Ta forma płatności jest wygodna i natychmiastowa, bez dodatkowych opłat. Jeśli płatność przebiega bez przeszkód, system płatności przekaże informacje z potwierdzeniem zakupu klientowi i Sklepowi. W trosce o bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w systemie szybkich płatności obsługa Sklepu może poprosić o weryfikację zamówienia opłaconego przez ten system – telefonicznie lub e-mailowo (poprzez adres e-mail klienta podany w systemie szybkich płatności),

b) – wpłata przelewem na nr konta wskazany w zamówieniu. 

2. Czas realizacji zamówienia
1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę. Czas realizacji zamówienia, licząc od dnia wpłynięcia środków na konto Sklepu, trwa od 3 do 10 dni roboczych, w przypadku produktów dostępnych w magazynie; w przypadku produktów na zamówienie termin dostawy będzie ustalany każdorazowo indywidualnie.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienia w jej doręczeniu z powodu błędnie podanego adresu przez klienta, a także z powodu działań lub zaniechań firm kurierskich lub operatorów pocztowych.

III. WARUNKI REKLAMACJI
1. Reklamacji może dokonać tylko klient.
2. Zakupiony w Sklepie towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: kontakt@
gabrielaburdziak.pl, z dopiskiem „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
3. Wszelkie informacje dotyczące reklamacji kierowane będą na adres e-mail podany w formularzu reklamacyjnym. Status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@
gabrielaburdziak.pl
4. Obsługa reklamacji odbywa się wyłącznie drogą e-mailową.
5. Sklep informuje, że produkty przesyłane w ramach reklamacji muszą spełniać podstawowe wymogi reklamacji. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar bez zabrudzeń oraz niezniszczony.
6. Sprzedawca odpowiada wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową.

IV. ZWROT TOWARU
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć, wysyłając e-mail na adres kontakt@
gabrielaburdziak.pl. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot musi nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany adres; do zachowania terminu niezbędne jest wysłanie oświadczenia i towaru przed upływem terminu 14 dni.
1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem (lub produktami) klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar ma uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni.
4. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu; w miarę możliwości opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z formularzem zwrotu pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: kontakt@
gabrielaburdziak.pl
5. Zwrotu może dokonać tylko zamawiający.
6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera przesyłek wysłanych do Paczkomatów.
7. Jeżeli sprzedawca będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz klienta, bez względu na tytuł takiej płatności, w szczególności na skutek: dokonania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonania przez klienta nadpłaty, płatność taka będzie dokonania wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez klienta na formularzu zwrotu lub wymiany bądź w wiadomości e-mail wysłanej wyłącznie z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym podczas procesu rejestracji.
8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu publikacji elektronicznych, kiedy klient wyraził zgodę na otrzymanie publikacji elektronicznej przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie „Polityka prywatności”.